16.05.2019 13:14 Alder: 31 days

Formandens beretning ved Formands- og kasserermødet den 11. maj 2019

Hvert år kommer formandens beretning til formands- og kasserermødet, men i år så man i beretningen omridset af "vision 2025". Temaet i visionen er bæredygtighed. Her gengives dele af formandens beretning

En gammel soldaterven blev engang opsøgt af nogen, der ville have ham med i en lokalpolitisk rævekage. Men han svarede: Jeg vil hellere bygge bro end grave grøfter!

I Skive har vi siden 2006 haft Danmarks længste træbro. Med sine 300 m gør det muligt at gå tørskoet over Karup Ås udløb i Limfjorden, et sumpet og fugtigt område, som et af de få egentlige deltaer herhjemme. Mudret, gyngende grund er afløst af træbroens mere faste underlag, selv om træbroen også kan gynge lidt engang imellem. Et arbejde som Soldatermissionen kan også opleve modgang og gyngende grund, men vi vil gerne være med til at bygge bro i en tid, hvor der er nok, der vil grave grøfter – på mange områder. Vi vil gerne bidrage til at holde mennesker oppe af mudderet.

Hvad har vi i bestyrelsen været optaget af det sidste års tid?

Vi har i bestyrelsen 4 årlige møder og med en større udskiftning i bestyrelsen, har vi også brugt lidt tid på at lære hinanden at kende. Ved bestyrelsesmøderne fylder driften af organisationen naturligvis meget. Det kan være byggerier, nye projekter og samarbejdsrelationer f.eks. til politikkere, men vi må sige at en tilbagevendende udfordring er økonomien. I Soldatermissionen arbejder vi med meget stramme budgetter og vi har til stadighed flere idéer til at opfylde vores formål, end der er midler til. Så både på landskontoret og i bestyrelsen er prioritering et vigtigt emne. Jeg vil fortælle lidt om nogle af opgaverne.

Webbutik – Grej.

Et tiltag for at styrke økonomien, er at oprette en webbutik hvor både nuværende og tidligere soldater kan købe militært grej via internettet. Grej-salget på soldaterhjemmet er en væsentlig indtægt, men der er jo mange, som ikke kommer på et soldaterhjem, som også kan været interesseret i at købe disse varer. Da det er temmelig omkostningstungt at oprette en webbutik og opbygge lager og distributionskanal, har vi indgået et samarbejde med 55Nord som er ejet af FDF og KFUMs spejderne og som bl.a. sælger uniformer og lejr/friluft udstyr.  Webbutikken gik i luften 1. januar, og fra samme tidpunkt har vi også aftalt, at vi bruger 55Nord som vores leverandør til soldaterhjemmenes grejsalg. Det er endnu i opstartsfasen, men er i en god udvikling. På sigt skulle det bl.a. betyde, at vi ikke rundt på soldaterhjemmene behøver at have så stort et lager, da vi skal kunne få leveret fra dag til dag fra 55Nord.

Visionsarbejdet.

KFUMs Soldatermission fylder i år 130 år. Der er jo sket en kolossal udvikling i de mange år og Soldatermissionen har formået at tilpasse sig de ændrede vilkår. Nogle troede ikke der længere var brug for soldaterhjem, da man fik mulighed for at tage hjem i weekenderne, eller da værnepligten blev nedsat fra 18 mdr. til 12 og senere 4 mdr. som er det mest normale nu. Da uniformspligten blev afskaffet, og der heller ikke længere var 1/3 del af soldaterne i beredskab, ændredes opgaven, men så kom nye opgaver til. F.eks. begyndte flere soldaterhjem at gå fra kun at servere kaffe og wienerbrød, til også at sælge mad, for nu fik soldaterne kostpenge, frem for at skulle spise i kostforplejningen. Lige nu oplever vi igen en forandring. Efterspørgslen efter mad er vigende, måske fordi ISS har overtaget forsvarets cafeteria og er top professionelle til at lave lækker, sund mad og servere det spændende. Samtidig er tjenesten ofte tilrettelagt, så der er pause ved cafeteriet, hvilket gør at de ikke kan nå at spise på soldaterhjemmet. Det vil få konsekvenser for bemandingen på soldaterhjemmene, og også kræve flere tiltag for at nå soldaterne, når de ikke kommer på grund af maden. Vi har arbejdet med temaet ”fremtidens soldaterhjem” som en del af vores nye vision frem mod 2025. 

En arbejdsgruppe har lavet oplæg til vision 2025 som også har været drøftet med både soldaterhjemsledere og øvrige medarbejdere. Oplægget blev besluttet på vores bestyrelsesmøde i går og skal så udrulles i mere konkrete handlingsplaner. 

Overskriften er ”KFUMs Soldatermission vision 2025 – en bæredygtig organisation i udvikling”. Vi har del det op i 5 fokusområder der mere eller mindre tager udgangspunkt i FN verdensmål.

Teologisk bæredygtighed:

Vi vil:

 • Tænke Bibelens budskaber sammen som en helhed, med det udgangspunkt, at Jesus Kristus, hans opgave, gerninger og ord tilsammen udtrykker essensen af, hvad Gud ønsker for mennesker til alle tider og i gode og svære situationer
 • Præsentere og repræsentere Jesus med udgangspunkt i det vidnesbyrd, vi læser om ham i de bibelske skrifter og i Den Danske Folkekirkes bekendelse
 • Oversætte de gamle ord til moderne levet liv i andagter, omgangstone og tilgang til det enkelte menneske, vi møder på vejen, så den enkelte i nuet oplever sig mødt af et konkret menneske og omfattet af den tro, håb og kærlighed, som er så central i den kristne grundfortælling
 • Arbejde på at være up-to-date med den verden, vi lever i, både sprogligt og kulturelt, så vi formår at leve og tolke det gamle budskab ind i nutiden hos mennesker i dagens Danmark
 • Udfordre unge og ældre i Danmarks kirkeliv til at tage aktivt del i arbejdet i og omkring soldaterhjemmene og i baglandsorganisationen
 • Vove at byde ind med budskabet om, at tro, håb og kærlighed også er stærke værdier når krisen kradser
 • … fortsætte med at lade os selv udfordre af det samme budskab, som vi vover at udfordre andre med … !

 Organisatorisk bæredygtighed:

 Vi vil:

 • Sikre at den interne organisering kan imødekomme både igangværende og forestående udvikling
 • Være en organisation, der oplever at støtte fra bagland/frivillige, civile, såvel som statslige og kommunale samarbejdspartnere øges
 • Fremme den organisatoriske bæredygtighed - bl.a. i relation til FN’s verdens mål nr. 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst)

 Derfor vil vi:

 • Gennemgå, beskrive og tilpasse organisationens strukturer så de samlet set understøtter en bæredygtig udvikling
 • Sikre at arbejdsvilkår og arbejdsmiljø fremmer trivsel og arbejdsglæde - og modvirker såvel fysisk som psykisk nedslidning
 • Gennemføre en trivselsundersøgelse hver 3. år (første gang i 2019/2020)
 • Aktivere flere nye såvel som gamle interessenter f.eks. Soldatervenner, herunder øge vores ”goodwill”
 • Samarbejde/danne tilknytning til flere kirker/menigheder f.eks. via KAU
 • Samarbejde med andre diakonale organisationer – omkring tiltag jf. Lov om social service
 • Inddrage kvalificerede frivillige

Økonomisk bæredygtighed:

Vi vil:

 • Arbejde på at skabe større balance mellem indtægter og støtte kontra udgifter
 • Fremme den økonomiske bæredygtighed - bl.a. i relation til FN’s verdens mål nr. 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst)  

Derfor vil vi:

 • Kapitalisere goodwill (Udbygning af det offentlige tilskud fra Forsvaret – og via tidligere soldaters oplevelser og via sogne-samarbejde)
 • Undersøge muligheder for virksomhedssponsorater
 • Fortsætte fondssøgning
 • Opretholde – og understøtte arbejdet i og omkring genbrugsbutikkerne
 • Inddrage flere frivillige i det daglige arbejde
 • Øge fleksibilitet og omstillingsparathed hos ansatte - i forhold til at imødekomme brugernes behov
 • Udvide kendskabet til ungdomskulturen - for at sikre at udbud/aktiviteter modsvarer efterspørgslen hos brugerne
 • Øge den økonomiske gennemskuelighed

Social bæredygtighed:

Vi vil:

 •  Være brugernes foretrukne dagligstue og mødested
 •  Vokse med behovet og høre til blandt de primære aktører på veteranområdet på basis af vore værdier
 •  Fremme den sociale bæredygtighed - bl.a. i relation til FN’s verdens mål nr. 3 (Sundhed og trivsel)

 Derfor vil vi:

 • Definere ”hjem” - jfr. brugernes behov og ønsker
 • Udvikle hjemmenes tilbud og aktiviteter – jfr. brugernes behov og ønsker
 • Videreudvikle tilbuddet om ”SoldaterRekreation”
 • Udvide porteføljen af aktiviteter og tilbud så vi bedre dækker behovet hos veteraner og deres pårørende

Miljømæssigt

Vi vil:

Fremme den miljømæssige bæredygtighed både lokalt og globalt - bl.a. i relation til FN’s verdens mål nr. 12 (Ansvarligt forbrug og produktion)

Derfor vil vi:

 • Øge opmærksomheden på vores ansvar og forpligtigelser for at passe på naturen og miljøet
 • Igangsætte og implementere tiltag der fremmer
 • fokus på nedsænkning af energiforbrug + transport
 • produktion af bæredygtig mad og undgåelse af madspild
 • affaldssortering og genanvendelse/genbrug
 • minimere forbrug af engangsemballage

Det daglige arbejde på de 14 soldaterhjem i Danmark.

Det daglige arbejde på de hjemlige soldaterhjem ligner hvad vi har fortalt de øvrige år. Det er jo hele grundstammen i arbejdet. Der hvor vi skaber hjem med åbne arme og deler evangeliet ud til de mange værnepligtige og fastansatte soldater, som kommer på besøg.

Man kan kikke på arbejdet på mange måder, men et er at se lidt på besøgstallet. Ser man på de samlede tal, har det været en stigning fra 2017 til 2018 på 48.372 besøg, svarende til en stigning på 12,2 %. Antal deltagere ved andagterne er også steget med 3.780, svarende til en stigning på 10,9 %. Andre aktiviteter har også oplevet en kraftig stigning med hele 17.429 deltagere svarende til en stigning på 31,7 %. Stigningen har dog en forklaring i, at vi i 2018 har haft et soldaterhjem i Estland. Således har soldaterhjemmet i Estland haft 52.330 besøg og 1.629 deltager i andagterne. De 2 udenlandske soldaterhjem repræsenterer ca. en 1/3 af alle besøg i 2018 som samlet var på 445.762. Da vi har et soldaterhjem mindre i 2019, må vi forvente et fald i besøgstallet, som så vil stige igen i 2020 når Estland genåbner.

Afslutning.

At bygge bro er en positiv og ædel ting, hvor vi som kristne har et stort forbillede. Vor Herre Jesus var jo netop en stor brobygger, der byggede bro mellem Gud og mennesker, mellem jord og himmel, mellem syndere og det hellige, ved sit virke på jord og sin lidelse, død og opstandelse. Hans evangelium bygger også stadig bro mellem mennesker, mellem unge og gamle, sunde og raske, rige og fattige. Gid vi i KFUMs Soldatermission altid må kunne tage ved lære af Ham, der trækker mennesker op af mudderet: ”Korset vel for øje står, langs med svælget vejen går, men hvor Herren har sin gang, der er englevagt og sang.”

 

I år har vi oplevet en del udskiftning både blandt medarbejdere og i bestyrelsen. 

Vi siger velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen, og ser frem til det fortsatte samarbejde med de som fortsætter. Tak også til alle jer på kontoret, generalsekretæren, kontor/og økonomichefen, landssekretæren, og Søren og Elin for en god og solid indsats.  

 

Tak til jer, der står i det daglige arbejde på soldaterhjemmene, ledere, volontører og frivillige. Tak for den måde, I repræsenterer vor forening og vort arbejde i hverdagen. Tusind tak til alle ansatte for en flot indsats i året, der er gået!