24.09.2017 18:10 Alder: 324 days
Kategori: Soldatervenner

Formandsberetning 2017

Landsformand Jesper Hornstrups beretning på KFUMs Soldatermissions årsmøde, der i denne weekend afholdes på Bornholm.

I sin tid oplevede jeg Berlinmurens fald og opbruddet i Østeuropa mens jeg boede her på Bornholm. Man skal have boet her, for at forstå, hvilken oplevelse det var. Fra at være et udhjørne på kortet, var vi pludselig i centrum af begivenhederne. 

En dag fik vi besøg i kirken af Syklubben fra IM i Rønne, der bad om en andagt som afslutning på deres udflugt. Under andagten kom en flok turister (troede vi) og satte sig beskedent nede bagved. Først bagefter opdagede jeg, at det var daværende forsvarsminister Hans Hækkerup og hans kolleger fra de 3 baltiske lande! 

I en tid, hvor Østersøområdet igen er i søgelyset, og forholdet mellem Øst og Vest vækker bekymringer, spørger vi uvilkårligt: Hvad kan vi stille op? Men netop som kirkelig, diakonal og missionerende forening har vi en tro på, at det er på sin plads med en lille andagt. Ja, at en lille andagt kan gøre en stor forskel. 

Siden sidst

Da vi mødtes til Årsmøde i Haderslev sidste år, havde vi netop sendt Dorte og Thea af sted til Irak, for at åbne et soldaterhjem for de ca. 200 danske soldater, der gør tjeneste i Al Asad Air base. Allerede den 9. oktober blev soldaterhjemmet officielt indviet, og siden da har ca. 50.000 benyttet soldaterhjemmet. Dorte og Thea modtog meget anerkendelse for deres flotte pionertjeneste. Og allerede inden de rejste hjem, besluttede Forsvaret at udvide soldaterhjemmet fra de normale 63 m2 med yderligere 2 containere, til 84 m2. Til sammenligning var de 2 soldaterhjem i Afghanistan begge på 62 m2 og havde langt flere soldater på besøg, men vi må sige at Forsvaret sætter fantastisk stor pris på arbejdet. I februar 2017 overtog Judy og Selma soldaterhjemmet og videreførte arbejdet flot. Ud over de mange daglige aktiviteter prioriterede de også at besøge de mange vagttårne, hvor der stod unge danske soldater på vagt i 12 timer ad gangen. I kan tro at pigerne var velkomne, når de sådan kom med varm kaffe en kold og blæsende aften, hvor der godt kan være adskillige frostgrader, eller med kolde drikke en sommerdag, hvor temperaturen let kan komme op mellem 40 og 50 grader! Ud over de danske soldater, kommer der rigtig mange andre NATO soldater, særligt englændere. Senest er 100 nordmænd kommet til lejren, og de sætter ligeledes stor pris på de hjemlige rammer, de hjemmebagte kager og ånden på stedet. Som på alle andre soldaterhjem er der hver aften andagt, og der kan det godt være halvdelen som er udlændinge, hvilket gør at andagten ofte er på engelsk eller bliver oversat i hovedpunkter. Selma og Judy er her i august blevet afløst af Hanna og Amalie. De fik lidt en ilddåb da de kom, for en stor del af det gamle hold var strandet, da Herkules flyet der skulle flyve dem til Kuwait var gået itu. Det betød, at de bogstaveligt flyttede ind på kuffen som soldaterhjemmet kaldes.  Soldaterne havde jo overdraget både deres bolig og opgaver til det nye hold, men kunne ikke komme hjem! Det tog pigerne nu i stiv arm, og måske derfor fik de allerede efter 23 dage, af den danske oberst, tildelt ”Commanders Coin”. Også de tidligere ledere har fået denne anerkendelse, men ved missionens slutning – og vi skal huske, at det virkelig er en anerkendelse, som ikke sådan deles ud til hvem som helst. Således fik Selma og Judy 2 ud af de 10 Coins der blev delt ud til danskere på sidste hold!

Som vi kender det fra tidligere, får de udsendte enheder besøg af ministre, militære chefer og andre besøgende. Således var statsminister Lars Løkke på besøg og havde gaver med til soldaterhjemmet, og senest har forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen været på besøg. Han var i den grad imponeret og udtrykte stor respekt for hvad KFUMs Soldatermission betyder for de udsendte soldater.

Den 11. september under vores bestyrelsesmøde fik vi besked om, at Forsvarschefen har givet grønt lys til oprettelse af et KFUMs Soldaterhjem for de danske soldater, der skal gøre tjeneste i Estland, som led i NATOs tilstedeværelse i de baltiske lande. Allerede i foråret fik vi en forespørgsel, om vi ville påtage os opgaven, hvilket vi sagde ja til.

Igen stiller Forsvaret med lokaler og inventar, men vil gerne at vi skaber hjemmet. De første soldater rejser til Estland i begyndelsen af det nye år, og planen er at soldaterhjemmet skal med fra start. Det er historisk! 

Ved alle tidligere missioner er soldaterhjemmet først blevet etableret, når alt andet var i drift, hvilket har betydet at de første 3 hold soldater har savnet et soldaterhjem. 

Hvordan opgaven bliver, er pt for tidligt at fortælle om, men vi glæder os over tilliden, og beder også vore venner tage denne opgave med i forbønnen.

Nu er det jo ikke kun blandt udsendte soldater, at vores arbejder anerkendes. Det udtrykkes meget ofte af de enkelte soldater, men nogle gange kommer det som en stor overraskelse. Det oplevede Sanne og Lars Lund som er ledere her ved Almegaard kaserne. I forbindelse med at chefen for Hærstaben, generalmajor H-C Mathisen (som nogle af jer kan huske fra Årsmødet sidste år), var på besøg på Bornholm, var lederparret også inviteret ind på kasernen, for at overvære paraden og høre chefens tale. Generalmajoren indledte sin tale med at fortælle om Commanders Coin og at han i dag ville dele 4 styk ud. Som en meget stor overraskelse blev Sanne og Lars bedt om at komme frem og modtage de 2 første mønter, med den anerkendelse der fulgte med! Tillykke til Sanne og Lars – Vi er stolte af jer som af alle vore dygtige ledere!

Dette siger ikke så lidt om, at arbejdet med at drive soldaterhjem her i Danmark er afgørende for mange soldater. Det skyldes i høj grad vore meget engagerede soldaterhjemsledere og medarbejdere.

Der er en talemåde om at ”Af mange tak døde smedens kat”, nu er det jo ikke fordi vore soldaterhjemsledere er døde af for megen tak, de har jo været ansat med kost og logiJ, men et af de lidt større projekter som vi har været nødt til at se på, har været vores løn og ansættelsespolitik. 

Med etableringen af SoldaterRekreation og Veteranbo er der blevet ansat en del fagpersoner med f.eks. en pædagoguddannelse. De har fået det man kan kalde markedsløn. Det har også betydet, at soldaterhjemslederne ikke altid var de højestlønnede, og det virker urimeligt, når man ovenikøbet ser på det ansvar, der følger med lederjobbet og ofte også langt flere timer.

Det har betydet, at vi nu har delt soldaterhjemmene ind i 3 grupper med hver sin start- og slut løn. Dertil kommer at vi går væk fra det tidligere solidariske lønprincip at alle uanset uddannelse, erfaring og størrelse på soldaterhjem, fik den samme løn. Nu vil der være mulighed for at få anciennitetshop for uddannelse og erfaring. Det er dog således at slutlønnen efter max 10 år vil være den samme inden for hver gruppe af soldaterhjem.

En markant ændring er, at der fremover kun vil blive ansat én soldaterhjemsleder pr. hjem. Det betyder at en evt. ægtefælle vil kunne få tilbudt en ansættelse, hvis vedkommende har de nødvendige kvalifikationer til en evt. ledig stilling på soldaterhjemmet. Nuværende lederpar kan fortsætte på uændrede ansættelsesvilkår, men vil opnå at få del i lønstigningen.  

Vi er klar over, at det er et brud med en tradition, og at der kan gå noget tabt, men vi må dog også konstatere, at der på halvdelen af vore soldaterhjem kun er en leder, og at de driver soldaterhjemmene fuldt ud ligeså godt, som hvor der er par.

Med den nye lønpolitik vil vi gerne honorere vore nuværende ledere med en bedre løn, og ved fremtidige ansættelser tænker vi, at det vil give et bredere ansøgerfelt – ikke mindst til de steder, hvor der er behov for en større faglig og ledelsesmæssig erfaring, når man skal overtage et stort soldaterhjem med veteraner og professionelle medarbejdere.

Økonomisk vil det have en betydning. I 2018 betyder det ca. kr. 700.000,- og hvis alle fortsætter til de er på slutløn, kan det være en merudgift på kr. 1,4 mio. Rigtig mange penge, som der ikke er plads til i budgettet.

Bestyrelsen arbejder på flere felter, for at sikre de nødvendige midler til den fremtidige drift. Senest har der været møder med forsvarspolitiske ordførere og den 30. august var forsvarsministeren på besøg i Høvelte, hvor en forøgelse af driftstilskuddet – særligt til vores veteranarbejdet - blev drøftet. Vi er stillet i udsigt at der bliver en mindre forhøjelse allerede til næste år, og vi presser på for en større forøgelse. Alle kan se at vi udfører et stort samfundsopgave for ret beskedne midler.

 

Det daglige arbejde

Vi deler ofte Soldatermissionens arbejde op i Før - Under og Efter. Det er et stort privilegium, at alle nye soldater kommer til velkomstfest på KFUMs Soldaterhjem. Det betyder at vi har berøring med 100 % af alle værnepligtige og kontraktansatte. Rekruttiden er en travl tid, og ofte er der øvelser og aftentjeneste, så det er vanskeligt for soldaterne at besøge soldaterhjemmet; men så er det jo godt, at vi besøger dem med vore kantinevogne, og ligeledes har soldaterhjem i skydelejrene i Oksbøl og Borris. 

Mange af de soldater som udsendes på internationale missioner, er etableret med familier og egen bolig væk fra kasernen, derfor kommer de sjældent på det lokale soldatehjem, men så møder de heldigvis soldaterhjemmet i forbindelse med deres missionsorienterede uddannelse i Oksbøl og Borris. Når de udsendes på større missioner, er KFUMs Soldatermission igen tilstede pt. i Irak, og når de kommer hjem, ja, så har vi også mødesteder og botilbud til de, som har behov derfor.

Vi er således et tilbud hele vejen rundt om soldaten, og vi tager også fortsat os af hele soldaten med Ånd – Sjæl og Legeme. Den daglige aftensang og andagt er central og velbesøgt. For mange er det måske første gang at de deltager i noget sådant, men der er stor accept og deltagelse. Ligeledes deles der et stort antal felttestamenter ud, og der er igennem år og dag mange gode samtaler rundt på soldaterhjemmene om tro og tvivl. 

Hvor mange der gennem tiden har fået en personlig tro efter mødet med KFUMs Soldaterhjem er umuligt at dokumentere, men det er ikke sjældent, at der er vidnesbyrd om, at det var på KFUMs Soldaterhjem at troens frø blev sået.

Det er afgørende, at vi har medarbejdere, der kan dele deres tro, og det er afgørende, at I omslutter soldaterhjemmene med jeres forbøn. TAK for det.

Ud over den åndelige del, er der jo en mangfoldighed af opgaver forbundet med at skabe et hjem. Der laves rigtig meget mad og køres kantinevogn, og der bruges mange timer på at holde lokalerne i topform, både med den daglige rengøring og med vedligeholdelse. 

Der skal også være tid til sjov, snak, spil, film og konkurrencer – også ting som forbindes med et hjem. Opgaver hvor vore dejlige volontører har en afgørende betydning for at skabe den rette stemning og Ånd.

 

Veteranarbejdet

Her i september er det 5 år siden at vi indviede det første SoldaterRekreation – nemlig det i Holstebro. TV MIDT/VEST bragte i den anledning et indslag med en af veteranerne og med soldaterhjemsleder Troels Moesgaard. Hverken veteranerne eller vore samarbejdspartnere er i tvivl om, at det har haft meget stor betydning for mange veteraner.

Vores veterankonsulent, Elin Hansen, er i samarbejde med Veterancentret i gang med at foretage en evaluering af vores arbejde. Selv om arbejdet endnu ikke er afsluttet, er de foreløbige tilbagemeldinger særdeles positive, ja flere siger direkte, at hvis det ikke havde været for KFUMs SoldaterRekreation, så havde de ikke været i live i dag. Det er også dejligt at få bekræftet at vores kristne værdigrundlag er af særdeles stor betydning for mange af veteranerne.

Undervejs er arbejdet med veteraner blevet udvidet til også at omfatte familier, bl.a. med børnegrupper på forskellige soldaterhjem i samarbejde med Familienetværket og Veterancentret. Forskellige aktiviteter og arrangementer, f.eks. en lystfiskerklub i Høvelte med navnet ”Fiskebasserne”, bygning af shelters og senest et stort udendørs fitness anlæg i Hvorup, som er støttet af Det Obelske familiefond og A. P Møller fonden samt Aalborg kommune. Anlægget blev indviet den 23. juni af borgmesteren.

Konceptet for SoldaterRekreation er, at man som udgangspunkt kan bo op til et år. I Veteranbo er princippet, at man kan bo op til 3 år. Vi må konstatere, at for nogle af vore veteraner er det vanskeligt at flytte fra disse tilbud, da de har svært ved at bo selv. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet at se på muligheden for det, vi kalder Fase 2 – altså se på mulighederne for at lave tidsubegrænsede boliger til veteraner, med en eller anden form for støtte. Det kan være et bofællesskab, tilbud under serviceloven eller under regler for friplejehjem. Til at hjælpe med dette udviklingsarbejde har vi fået tilsagn fra en gruppe af yderst kompetente fagpersoner, som vil stille deres ekspertise gratis til rådighed.

Der har været meget fokus på SoldaterRekreation, og det er da også noget helt særligt at have veteraner til at bo på KFUMs Soldaterhjem. Her får begrebet ”hjem” en helt konkret betydning. Men hjemlighed for veteraner kan også være som en dagligstue. Flere steder mødes veteraner på KFUMs Soldaterhjem, bl.a. i Frederikshavn, Hvorup og Vordingborg.  

 

Sommerlejre

I dagene den 3. – 7. juli 2017 var 50 veteraner og pårørende sammen med et antal frivillige ledere på sommerlejr i Tranum i Nordjylland. Det var KFUMs Soldaterhjem i Hvorup, der sammen med Veteranstøtten og Veteranoasen arrangerer lejren. Lejren havde bl.a. en udflugtsdag og en dag med feltgudstjeneste, men derudover var det tid til samvær og samtaler. Det var igen en succes.

 

Soldatervenner

Vi er i bestyrelsen utrolig stolte og taknemmelige for den trofasthed der er, i forbøn og støtte fra vore soldatervenner. Da vi stod med et stramt budget 2017, besluttede vi at vil ville bede et konsulentfirma, med godt kendskab til KFUMs Soldatermissions værdier, om at kontakte alle medlemmer, om at indgå en fast gaveaftale til arbejdet. Vi er klar over, at det ikke er alle, der bryder sig om at bliver ringet op – heller ikke alle i bestyrelsen, men des større er glæden over hvor flot vore medlemmer har taget imod denne henvendelse. Ca. hver 5. har sagt ja til en gaveaftale med et gennemsnit omkring 100/mdr. Det giver nye aftaler for meget tæt på en million pr. år. Det er vi meget taknemmelige over. Vi er klar over, at det måske kan gå ud over nogle af de spontane gaver, der sendes på girokort, men alligevel så glæder vi os over den fantastiske opbakning – også på dette område.

Der skal også lyde en tak for endnu et rekordoverskud i 2016 fra vore genbrugsbutikker – et overskud på kr. 2,772 mio. mod kr. 2,538 mio. i 2015.

Også tak for lodseddelsalget, som de seneste år har give et overskud på godt 1,3 mio.

Tak for praktisk hjælp, for forbøn og for støtte på utallige måder!

 

Besøgstal

Efter at vi sidste år kunne fortælle om, at besøgstallet var faldet, efter lukning af soldaterhjemmet i Afghanistan, kan vi glæde os over en lille stigning, efter at vi i efteråret åbnede soldaterhjemmet i Irak. Samlet var besøget i 2016: 348.157 mod 340.910 i 2015. Det dækker over et lille fald i Danmark og 11.115 besøg på soldaterhjemmet i Irak.

 

Medarbejdere

Efter en lang periode med stor stabilitet i lederflokken, har der været lidt udskiftning det sidste års tid.

I Borris er Jette og Kurt Nielsen fratrådt med udgangen af februar 2017. Jette og Kurt var ledere i Borris i knap 7 år, og i den tid er der sket mange ting. De tiltrådte, lige før der for første gang skulle være Årsmøde i Skjernkredsen, straks derefter blev soldaterhjemmet udvidet og opgraderet. Senere er der anskaffet ny kantinevogn, og hele soldaterhjemmet er blevet renoveret med møbler osv. Så det er et flot opdateret soldaterhjem, de har givet videre.

Som ny leder er ansat Karin Jensen, Lind ved Herning. Karin er uddannet pædagog og diakon, og har været ansat i Blå Kors i en årrække. Hun er kommet godt i gang, og har også ansat en tidligere soldaterhjemsleder Ivan Hove Kristensen som souschef. Ivan har hovedansvaret for de mange ture med kantinevognen i skydeområdet

Med udgangen af april fratrådte Pia og Ivan Ælmholdt som lederpar i Varde efter 8 år. Her kan vi jo også sige, at der er sket meget. I april 2016 kunne vi indvie KFUMs SoldaterRekreation i Varde. Hele soldaterhjemmet er gennemgribende renoveret. Den tidligere lederbolig var i vejen for nybyggeriet, så der er opført en ny flot lederbolig, og der er også anskaffet en medarbejderbolig i en af forsvarets tidligere lejeboliger. I 2014 blev sergentskolen fra Sønderborg flyttet til Varde, så det er et meget velbesøgt og veldrevet soldaterhjem som Pia og Ivan har afleveret. Dygtige volontører og medarbejdere har drevet soldaterhjemmet flot videre. 

Den 1. august begyndte Anders Damgaard Kjeldsen som soldaterhjemsleder, Anders er 32 år, gift med Hanna og far til 2 børn på 1 og 3 år. Anders er uddannet diakon og pædagog, og kender arbejdet fra tiden som volontør i Oksbøl og Skive. Anders overtog formelt lederansvaret den 1. september, og den 15. september var der velkomstreception. Også i Varde er der ansat en souschef, det er Marianne Kruse fra Sig ved Varde. Hun er startet op på deltid og er fuldtidsansat fra 1. oktober.

Også i Vordingborg har vi oplevet lederskifte. Helge Ransbæk fratrådte med udgangen af august. Både Helge og ægtefællen Gurli har fået nyt job i Aarhus. Ved afskedsreceptionen var det tydeligt at de har sat gode spor, ikke mindst omkring veterancafeen og kontakt til kasernen, byen, kirken og kommunen. Et problem i Vordingborg er de ganske få soldater på kasernen. Der er således kun ca. 35 værnepligtige på kasernen og et fåtal af faste soldater. Som en midlertidig løsning, og for at se tiden an frem til forsvarsforliget, har vi ansat en konstitueret soldaterhjemsleder. Det er Alexzia Thiyakarajah, som har været volontør i flere omgange i Slagelse. Alexzia har en pause inden hun fra februar skal læse jura i København. Alexzia har en god kontakt til de tjenestegørende og alle der kommer i huset, og hun er godt hjulpet af det tidligere lederpar Karin og Finn Juhl Nielsen, som kommer en gang i ugen. Finn er også formand for den lokale soldatervennekreds.

Stort velkommen til alle nye medarbejdere!

Ved lederskifte, der jo kan ske med en måneds varsel i henhold til funktionærloven, er det et stort privilegium, at vi har en soldaterhjemskonsulent som Søren Andersen. Han er erfaren soldaterhjemsleder, og har den fleksibilitet og opbakning fra familien, at han kan rykke rundt i landet og drive arbejdet videre. Han har haft en stor opgave i Borris og Varde, men heldigvis med meget gode og erfarne medarbejdere begge steder. Ligeledes har lederskiftet i Varde trukket meget på vores veterankonsulent Elin H Hansen. Tak for indsatsen.

Stillingerne som volontører og øvrige medarbejdere har stort set været besat hele året. Der skal bruges ansøgere igen til årsskiftet.

Landskontoret og bogholder Inger Marie Nielsen er næsten synonymer! Siden januar 1971 har Inger Marie arbejdet på landskontoret, først i Gothersgade og fra 2003 i Fredericia, da både hun og landskontoret flyttede. Inger Marie har altså været ansat i knap 48 år – det er rekord i soldatermissionen – det er efterhånden nogle år siden at Herluf Thing kom forbi for at sige at nu havde hun overtaget rekorden fra ham. Han var kun ansat i 43 år og 6 mdr.

Men nu skal det være slut, med udgangen af denne måned stopper hun og overlader opgaven til Mie Eriksen fra Vejle. Mie er gift med Michael og kommer fra en tilsvarende stilling i den apostolske kirke, hun er bl.a. aktiv i IM i Vejle hvor hun også er kasserer. Velkommen til Mie!

Selv om vi holder afskedsreception for Inger Marie fredag den 29. september, vil vi allerede i dag sige en meget stor tak for indsatsen og ønske dig Guds velsignelse over fremtiden. Vi vil komme til at savne Inger Marie meget, men er sikker på at hun også kommer til at savne arbejdet. 

 

Bestyrelsen 

Ved formands og kasserermødet i foråret var der genvalg til Vibeke Schmidt og undertegnede. Ligeledes har Indre Mission genvalgt Bo Mejlgaard.  KFUM og KFUKs repræsentant Filip Hove Kristensen genopstillede ikke og KFUM og KFUK har endnu ikke udpeget et nyt medlem. Medarbejderne har genvalgt soldaterhjemsleder Birthe Anderson, Skive og nyvalgt veterankonsulent Elin Høyer Hansen. Bestyrelsen har konstitueret sig med Bo Mejlgaard som næstformand og undertegnede som formand. Tak for et inspirerende og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen.

 

Kredsarbejdsudvalget (KAU)

Ved Formands- og kasserermødet var der genvalg til Svend Erik Hansen og Solveig Hoffmann Pedersen. Bestyrelsen udpeger 2 medlemmer, en ansat og en frivillig. Vi har genvalgt generalsekretæren og nyvalgt Finn Bjerregaard Jørgensen fra Fredericia. Finn er tidligere soldaterhjemsleder bl.a. her på Bornholm og har også været ungdomssekretær i KFUMs Soldatermission.

Tak også til en masse, jeg endnu ikke har nævnt - alle jer på kontoret, generalsekretæren, kontor/og økonomichefen, landssekretæren, m.fl. for en god og solid indsats. 

Tak til jer, der står i det daglige arbejde på soldaterhjemmene, ledere, volontører og frivillige. Tak for den måde, I repræsenterer vor forening og vort arbejde i hverdagen. Tusind tak til alle ansatte for en flot indsats i året, der er gået! 

 

(Afrunding)

Kol.1,19-20: ”For i ham (Kristus) besluttede hele guddomsfylden at tage bolig og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset.” 

Vi er sendt med et fredsbudskab, et fredens ord at forkynde. i ord og gerning. Der udgydes mængder af blod i verden, nu som før. Og dog har det ikke skabt fred. Men vi kan fortælle verden om, at Jesus Kristus udgød sit blod engang, og ved dette offer er der fred, varig fred, i hjertet på alle som tager imod det.