29.09.2012 21:13 Alder: 7 yrs

Formandsberetning

Årsmødeberetning 2012 ved formanden sognepræst Jesper Hornstrup

Landsformand Jesper Hornstrup.

De fleste af jer kender Storm P og hans underfundige humor. Han har bl.a. sagt at: ”Hvis mennesker er glade, er det deres egen skyld – for der er sandelige nok at være ked af”.

I KFUMs Soldatermission er vi faktisk meget glade. Ja, måske mere taknemmelig over hvad vi har oplevet det sidste år. For faktisk kan der være meget at være ked af. Vi har danske soldater, der kommer hjem med sår på legeme og sjæl. Det er ikke alle, der får den hjælp, der er brug for, så derfor er brug for at KFUMs Soldatermission også tilbyder vores hjælp. Der er mange ægteskaber, der går i opløsning, så der er brug for at vi gør en indsats der. Forsvaret skal spare 2,7 mia. om året fra 2015, hvilket givetvis vil betyde nedlæggelse af kaserner, og dermed nogle af vore soldaterhjem. Folkekirken er under pres og sekulariseringen breder sig i vores samfund, så den kristne kulturarv smides overbord. Vore medlemmer bliver ældre, flere kredse står uden en bestyrelse, medlemstallet falder og vores økonomiske fundament kan vakle. Men på trods af alle disse ting og mange flere, så er vi faktisk glade, vi mener dog ikke, at det er vores egen skyld, som Storm P ellers påstår, vi tror det er Guds skyld. For uden Guds velsignelse var KFUMs Soldatermission ikke, hvor vi er i dag og får lov til at opleve så stor anerkendelse og velsignelse i vort arbejde.

Jeg vil i beretningen gribe fat i nogle af bekymringspunkterne:

Udsendte soldater
Det første er, at vi har udsendte danske soldater til verdens brandpunkter.
For et år siden kunne vi fortælle om oprettelsen af det første KFUMs soldaterhjem ved en FN mission, nemlig ved UNIFIL i Libanon. Allerede 1. december 2011 blev de danske soldater trukket hjem, og soldaterhjemmet blev naturligvis lukket. I hele perioden har vi haft 2 soldaterhjem i Afghanistan. Besøgstallet i Afghanistan bliver ved med at stige, sidste år var der i alt 428.900 besøg – det er en stigning på 18,7 %. Stort set alle danske soldater kommer på KFUMs Soldaterhjem og deltager i de mange forskellige aktiviteter lige fra dansk søndagsmorgenmad, quiz aftner, filmaftner og lagkagebanko til vejfester, Sankt Hans og fejring af de kirkelige højtider. KFUMs Soldaterhjem i missionsområdet har en meget central funktion også, når der er besøg fra Danmark. Således har både kongelige, militære chefer og mange ministre besøgt soldaterhjemmene og skrevet på soldaterhjemmets VIP rude. Ved fejringen af den nationale flagdag for udsendte i København den 5. sept. i år, sagde statsminister Helle Thorning-Schmidt bl.a.

"På samme måde kan I stole på, at der vil være mænd og kvinder, som drager af sted for at støtte jer i felten. Ikke med krudt og kugler. Men med kaffe og kage.
Både i Camp Price og i Camp Bastion havde jeg fornøjelsen at besøge Kuffen. Et lille frirum. Et lille stykke Danmark som følger efter vores soldater. En stor tak til de frivilliges indsats. De ved, at sammenhold skal plejes. De er altid parat til at lytte. Jeg havde den store ære at få lov til at ridse mit navn i vinduet i Kuffen i Camp Price. Der er intet sted, jeg hellere vil have min underskrift til at stå."


Det er en meget flot anerkendelse for arbejdet, som vore udsendte soldaterhjemsledere gør.
Jeg tror de fleste er klar over, at det ikke er en 8 – 16 job at være soldaterhjemsleder hverken herhjemme eller i udlandet. Derfor skylder vi også på sådan en dag at sige tak for, at der er mennesker, der vil påtage sig opgaven som soldaterhjemsledere. Et krævende og udfordrende job, men også et job hvor man oplever taknemmelighed fra soldaternes side. På hvilket andet job får man tak hver dag?

Uanset om opgaven er i Afghanistan eller på vores soldaterhjem i Danmark, er det overordnede opgave at forkynde evangeliet både i ord og gerning. I en tid hvor folkekirken er under pres, og hvor ateisterne har fornyet vind i sejlene, er det fantastisk at opleve den store accept og tilslutning, der er til aftensang og andagt på soldaterhjemmene. Flere erfarne soldaterhjemsledere beretter om, hvordan soldaterne ikke bare tager andagten med, når de alligevel er her, men positiv vælger det til, ja ligefrem møder op til det tidspunkt, hvor der er andagt. Det gælder både de professionelle soldater i Afghanistan og værnepligtige i Danmark.

Vi oplever også et rigtig godt samarbejde med de udsendte feltpræster. De bakker godt op om soldaterhjemmets andagter og arrangementer, og soldaterhjemslederne er med til at støtte op om gudstjenesterne i lejren.

Veteraner
Folketinget har i forbindelse med vedtagelsen af Veteranpolitikken godkendt denne definition: ”Ved en veteran forstås en person, der som enkeltperson eller i en enhed har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.
Danmark har siden 1992 haft udsendt ca. 26.000 unikke personer til internationale opgaver. De fleste er kommet berigede hjem og følger at have gjort en forskel. Mange har været udsendt adskillige gange til forskellige missioner, og desværre er der også soldater, der kommer hjem med alvorlige mén.

Siden sidste år har vi heldigvis været forskånet for dødsfald blandt danske soldater, men der er et mindre antal soldater der kommer hjem med fysisk skader, og en gruppe som får psykiske efterreaktioner. SoldaterLegatet har bedt Socialforskningsinstituttet om at lave et større forskningsprojekt med titlen ”Danske Hjemvendte Soldater”. Flere af resultaterne er overraskende og måske også kontroversielle. Sidste delrapport blev offentliggjort den 19. september og viser bl.a. at hver 6. krigsveteran har haft behov for medicin mod psykiske sygdomme efter udsendelsen. Det bekræfter nødvendigheden af, at vi sammen med mange andre – både frivillige og offentlige tager hånd om vore veteraner.

KFUMs Soldatermission mødes regelmæssigt med øvrige aktører på området, for at forhindre at der opstår uheldig konkurrence imellem de forskellige organisationer. I stedet forsøger vi at samarbejde til gavn for veteranerne. En lille sløjfe omkring forskningsresultatet er, at veteraner også er blevet spurgt om deres tro og bøns praksis. Det viser at hovedparten af veteranerne beder regelmæssigt og næsten alle tror på Gud.

Udvidet målgruppe
Indtil årsmødet 2011 har KFUMs Soldatermission har en meget veldefineret målgruppe nemlig de tjenestegørende, men med vedtægtsændringen blev det udvidet til også at omfatte pårørende og tidligere soldater. Det kommer til udtryk ved flere tiltag. Mest omtalt er projekt KFUMs SoldaterRekreation, men også tilbud til pårørende og bl.a. PREP kurser hænger sammen med dette.

KFUMs SoldaterRekreation

Den 7. september havde vi i Holstebro en spændende dag med indvielse af den første af KFUMs SoldaterRekreation. En festlig dag, et dejligt ny renoveret soldaterhjem og en nybygning med 4 lejligheder samt fællesarealer. Også flotte udenoms arealer og sponsoreret kunst har givet gode rammer til veteraner, som har brug for hjælp til at komme videre. Allerede før indvielsen var alle værelser reserveret og arbejdet er kommet godt i gang. Som tidligere nævnt er det ikke et behandlingstilbud, men et botilbud hvor fællesskabet på soldaterhjemmet med både andre soldater og soldaterhjemmets medarbejdere er en hjælp til at komme videre. Vi arbejder tæt sammen med Forsvaret lokalt med socialrådgivere, kontaktofficerer og psykologer og med Veterancentret i Ringsted.
Vi har også et fint samarbejde med Fonden Danske Veteranhjem, som driver 3 veteranhjem. Bag dem står De danske soldaterforeninger og drives udelukkende af frivillige, men driften finansieres via finansloven.

KFUMs SoldaterRekreation er oprettet for indsamlede penge. Både Landskomitéen med general Jesper Helsø som formand og de 3 lokal komitéer med den lokale regimentschef, som formand har gjort en betydelig indsats, hvilket har givet både lokal forankring og autoritet i forhold til de store fonde, som fundraiser Torben Venndt i samarbejde med landskontoret har søgt. Samlet er der rejst godt 24 mio. til de 3 planlagte projekter. Udover Holstebro er det byggeriet af 8 lejligheder og opgradering af soldater-hjemmet i Hvorup. Her markerede vi igangsætningen af byggeriet den 13. august med 1. skovlfuld med en stor Hydrema gravemaskine i stedet for de sædvanlige spader.
3. delprojekt er Høvelte, her har vi både pengene, tegningerne og byggetilladelsen, men da Garderkasernen er i spil i forbindelse med besparelserne på forsvarsbudgettet, afventer vi en politisk beslutning.

Det er vigtigt at huske på, at KFUMs Soldatermissions arbejde som sådan er uændret, vi har jo også før indvielsen i Holstebro haft adskillige veteraner boende midlertidig på forskellige soldaterhjem og hjulpet dem videre i livet, ja endda været ved deres side, da de skulle dø. Det er helt i forlængelse af det flotte arbejde, som vore soldaterhjemsledere udfører til dagligt.

Pårørende

Det er fortsat sådan, at det primært er soldater der benytter soldaterhjemmene, men vi oplever flere pårørende komme, både sammen med deres soldat, men også medens soldaten er udsendt. Vi ligger også rammer til arrangementer som Familienetværket o.lign laver på soldaterhjem.

PREP
Her i Danmark er ægteskabet og parforholdet under pres, alt for mange forhold går i opløsning, og der har mange omkostninger for bl.a. børnene. Vi har ikke forskningsundersøgelser, der viser at soldaterpar er mere udsat, men alligevel er det vores opfattelse at perioder, hvor man er væk fra hinanden i længere tid, kan være en belastning. Desuden påvirker det altid både soldaten og de pårørende, når man er udsendt til krigsområder. PREP er et anerkendende koncept som er forebyggende. Vi har foreløbigt uddannet 3 soldaterhjemsleder som PREP-instruktører og udbyder i første omgang kurser i Frederikshavn og Varde. Hvis det bliver en succes vil vi udbyde PREP-kurser på flere soldaterhjem.

Forsvarsforlig
Som nævnt indledningsvis har Folketinget besluttet at der skal være en årlig besparelse på Forsvarsbudgettet på kr. 2,7 mia. En stor del af besparelsen hentes ved at vi trækker de danske kampsoldater hjem fra Afghanistan, men det er KFUMs Soldatermissions forventning, at vi også de kommende år vil have soldaterhjem i Afghanistan. Der er også overvejelser om nedlæggelse af et antal tjenestesteder i Danmark. Det vil sandsynligvis også betyde, at vi skal lukke en eller flere soldaterhjem. Det er altid vedmodigt, men hvis det sker, håber vi at kunne tilbyde fortsat ansættelse for de berørte soldaterhjemsledere. Med i overvejelserne er også en evt. suspension af værnepligten. I dag er der så godt som ingen der er tvunget til at aftjene værnepligt, og her i august var ca. 20 % af de værnepligtige kvinder. Hvis det besluttes vil det få en meget væsentlig betydning for så godt som alle soldaterhjem.

Bestyrelsen har netop besluttet at gå i gang med et visionsarbejde frem til 2020, her vil vi også samle en tænketank med eksterne personer, som vil være med til at overveje Soldatermissionens fremtid f.eks. hvis værnepligten afskaffes.
Som nævnt indledningsvis kan der være meget at være bekymret for, men samtidig har Jesus lært os at vi ikke skal bekymre os for dagen i morgen, i stedet skal vi søge Guds rige og hans retfærdighed, derfor går vi med stor frimodighed fremtiden i møde.

Folkekirken
KFUMs soldatermission bygger ifølge formålet på den evangelisk lutherske folkekirkes grund. Der har været flere drøftelser i bestyrelsen og i lederflokken af, hvordan dette skal komme til udtryk. Tidligere har vi f.eks. stillet krav om medlemskab af Folkekirken for at være ledende medarbejder i KFUMs Soldatermission. Bestyrelsen besluttede i maj i år at vi fortsat er en folkekirkelig organisation og at vi stiller krav om at man skal arbejde positivt sammen med det lokale sogn og være loyalt over for Folkekirken – bl.a. i samarbejdet med værns præsterne. Men tolkningen af vedtægterne er ændret, så også et medlem af en frimenighed, der bygger på et evangelisk lutherske folkekirkens grund kan ansættes.

Soldatervenner

Vi er glade og stolte af vore soldatervenner. At vi også er helt afhængige af både forbøn, hjælp og støtte gør at vi også skal være opmærksomme på hvordan fremtiden ser ud. Vi oplever stor trofasthed, offervilje og også hjælpsomhed, når vi kalder til konkrete opgaver, eller hvis der er Airshow, cykelløb og meget andet rundt omkring i landet. Men vi skal også være realistiske og erkende, at mange af vore medlemmer er højt oppe i årene, og der er mange kredse som enten er lagt sammen eller administreres fra landskontoret i Fredericia. Derfor har vi besluttet at der i 2013 skal sættes fokus på at tegne nye medlemmer. Et udvalg arbejder med at nedsætte 20 lokalkomiteer, som på tværs af kredsene skal opmuntre til medlemstegning og lave fremstød på mange forskellige måder. At der kan tegnes nye medlemmer oplever vi næsten dagligt, men der er også en naturlig frafald på 6-800 medlemmer hvert år. Vi har nu godt 11.000 medlemmer, men i udvalget påstår de, at vi har så god en sag, at vi let kan fordoble medlemstallet, hvis vi blot formår at spørge de rigtige. Vi håber, de har ret og ser frem til at tage imod en masse nye medlemmer.

Cykelløb
Vi har i tilknytning til mange soldaterhjem afholdt cykelsponsorløb med deltagelse af et bredt felt af unge og gamle, kendte og anonyme, sportsfolk og sårede soldater. Ja, der har været stor opfindsomhed rundt lokalt. I Fredericia cyklede vores tidligere landssekretær Herluf Thing, 89 år gammel, 21 omgange og kørte kr. 5.495,- hjem. I Slagelse var de så smarte at koble sig op til Post Danmark rundt og alliere sig med Slagelse motionscykelklub og med soldater fra Kamp Pause kompagniet ved Garder Husar regimentet. Her kørte de 84 ryttere i alt kr. 150.000 hjem til handicapvenlige toiletter og adgangsforhold. I Borris var det til nyt inventar til det renoverede og udvidede soldaterhjem og det blev til 114.000 kørt hjem af 29 cyklister. I Varde har de fået en ny kantinevogn, i Skive 2 nye ovne. I alt er der afviklet cykelløb 11 steder og kørt ca. kr. 700.000 ind. Tak til alle for det flotte resultat.

Genbrugsbutikker

Igen i år ser det ud til at vore flittige medarbejdere i vore 13 genbrugsbutikker slår alle rekorder. Sidste år rundede vi for første gang kr. 2 mio. i overskud. En ny butik er på vej i Jels i Sønderjylland, og der er kik på flere muligheder rundt i landet. Anker Olsen er igen til vinter ansat som genbrugsinspirator, medens han holder vinterlukket på campingpladsen. Så hvis I kan se muligheder skal I blot ringe til landskontoret eller Bjarke Friis.

Airshow i Ålborg

Endnu engang har KFUMs Soldatermission fået lov til at stå for alt salg af mad og drikke ved Forsvarets store opvisningsshow, som i år har været på Flyvestation Ålborg. Soldaterhjemslederne i Hvorup, Solveig og Leif Hove Nielsen har været kontaktpersoner og tovholder på det store projekt, hvor vi havde soldatervenner m.fl. fra hele landet til at hjælpe. Selv om det var kedeligt og regnfuldt i vejret, blev det en festlig dag, hvor vi fik langet meget over disken. Overskuddet blev på godt 340.000,- meget flot på én dag! Tak også til jer som gav en hånd med der.

Lodseddelen

Overskuddet på årets lodseddel blev ret flot med kr. 1,6 mio. Udvalget der står for lodsedlen har lovet en fornyet kampagne i 2013 --- så måske bliver det endnu bedre?

Møder og foredrag
Efter at Ruth Brik Christensen kom hjem fra Libanon, har hun været fuldtids foredragsholder og kommer ud i rigtig mange forskellige sammenhænge. Det er med til, at gøre vort arbejde meget kendt og er også en hjælp når vi skal samle penge ind til f.eks. SoldaterRekreation. Senest er vi blevet kontaktet af Slesvigske Musikkorps, som foreslog at Ruth kom og holdt foredrag i forbindelse med at de spillede. Der har foreløbigt været 2 arrangementer, hvor vi naturligvis har fået honoraret som Ruth får til KFUMs soldatermission. Musikkorpset tilbyder at afholde et antal af den slags støttekoncerter – så hvis der er nogle af jer, der kan se mulighederne bedes I kontakte landskontoret. Frivillige talere og foredragsholdere. Udover Ruth har vi meget stor glæde af tidligere soldaterhjemsledere og andre der holder møder og foredrag, hvor honoraret går til KFUMs Soldatermission. En dag fik landskontoret en indbetaling på kr. 5.000,- for et foredrag, som en officer havde holdt, uden af vi havde nogen aftale derom. Da de kontaktede ham for at sige tak, fortalte han at der var flere honorarer på vej – dejligt!

Møder i kredsene

Antallet af møder i SV kredsene er faldet de senere år, det skyldes bl.a. at flere missionshuse er lukket og nogle steder er der bygget nye fælles missionshuse eller møderne er samlet i sognehuse. Selv om antallet er faldet er gaver fra SV møder og fra foredrag støt stigende, samtidig med at vi kommer ud til en bred gruppe af vores bagland.

Soldaterven på nye måder?
På formands og kasserer mødet i maj var der arbejdsdrøftelse omkring evt. nye måder at være soldaterven på. Der var en livlig debat og efterfølgende er resultatet samlet i en lille opgørelse ud fra de afleverede skemaer. Der var særlig fokus på at frivillige i stigende grad kan inddrages i det brugerrettede arbejde, og at der også derigennem kan rekrutteres nye soldatervenner. Der var bl.a. fokus på hvordan frivillige kunne holde soldaterhjemmet åbent ud over de perioder, det kan svare sig at have lønnede medarbejdere. Det gælder både de steder, hvor der er SoldaterRekreation og øvrige hjem, hvor vi oplever at der er nogle få soldater, som ikke har et hjem at tage til i weekenderne. En anden mulig opgave var at tilbyde veteraner m.fl. hjælp til de ting, som man selv er specialist i. Det kan f.eks. være en bankmand der kan hjælpe med at få økonomisk overblik. En tredje mulighed er at være støtter for de pårørende til udsendte. Der kan være situationer, hvor en kan have brug for en praktisk hjælp af soldatervenner til at løse helt praktiske problemer eller måske at hente børn i institutionen. Måske en slags besøgstjeneste efter tilkalde princippet. Vi vil prøve nogle modeller af ved et pilotprojekt.

Jubilæum i 2014
Årsmødet næste år bliver for første gang i historien i Frederikshavn sædvanen tro den sidste weekend i september. I 2014 bliver der ikke nogen Årsmøde, i stedet samles vi til 125 års jubilæum i København. Programmet er endnu ikke planlagt i detaljer, men det bliver på jubilæumsdagen den 1. november, hvor det første KFUM soldaterhjem åbnede i Fiolstræde i København. Der vil blive indsat busser fra Jylland. Desuden vil vi planlægge lokale jubilæumsfestligheder.

Litauen
KFUMs Soldatermission har ved de seneste årsmøder haft gæster fra Litauen. Vi har været med til at starte et soldaterhjemsarbejde op og har undervejs, støttet med især konsulentbistand ved Palle Mærsk og lidt økonomiske støtte. Desværre er soldaterhjemmet nu lukket og kaptajnen Tomas Repsys, der flere gange har været i Danmark, er stoppet i militæret og driver et socialt børnearbejde i byen med støtte fra forskellige enkeltpersoner i Danmark. Vi glæder os over de soldater som igennem mere end 10 år har haft glæde af soldaterhjemmet i Litauen og fordi evangeliet er blevet forkyndt til mange litauer. Vi har også lyst til at sige tak til Palle Mærsk for et vedholdende engagement i forhold til Litauen.

Rammerne er blevet opdateret
Blandt de mange ting vi kan glæde os over er at vore soldaterhjem igennem de senere år har fået en meget fin opdatering i kraft af flotte donationer. Senest med de 3 x soldaterrekreation. I Borris ejer vi ikke selv bygningerne, men der har vi den glæde at Forsvaret har udvidet soldaterhjemmet og forbedret forholdene. Vi har selv skulle betale inventaret – naturligvis, men det er også lykkedes takket være gode gaver og et flot cykelsponsorløb den 15. september, hvor der blev kørt kr. 114.000 ind, og hvor det blev markeret at tilbygningen var klar til brug. Meget flittig brug slider på såvel inventar som på bygninger, men samtidig må vi glæde os over at rammerne ikke er så afgørende som indholdet. Rigtig mange soldater giver udtryk for deres glæde ved at komme på soldaterhjemmene, på grund af atmosfæren, de venlige volontører og soldaterhjemsledere og for fællesskabet.

Soldaterhjemsledere
Vi har den glæde at alle stillinger er besat med dygtige og engagerede soldaterhjemsledere. Vi forsøger at give dem gode arbejdsvilkår, men vi er også klar over at de yder langt mere end vi kan forlange. I gennem de seneste år har vi gennemgået et efteruddannelsesforløb for næsten alle ledere. Det er bl.a. i krigspsykologi, diakoni, ledelse og sjælesorg. Derudover har vi de sædvanlige 4 årlige lederdage, en 3-dags lederkursus på Houens Odder og 3 – 4 møder i de 3 netværksgrupper som lederne er med i.

Volontører
Vi glæder os også over at alle volontør-stillinger er besat. Hvor vi tidligere havde mange unge under 18 år, er gennemsnitsalderen hævet, og vi har fået mange over 20 år. Det giver mange fordele i det daglige og aflaster soldaterhjemslederne meget. Volontørerne deltager i 3 årlige AMU-kurser, som både giver faglige kompetencer, godt fællesskab og mange ideer til brug i det daglige.

Landskontor og stab
Også her har der været fin stabilitet. Medarbejder- og soldaterhjemskonsulent Søren Andersen har været udsendt til Afghanistan i 3 måneder. Det giver indsigt og kendskab, som vi er overbevist om kommer organisationen til gode. I hans fravær har koordineringen omkring medarbejdere har været varetaget af Mette Mejlgaard.

Protektor
Indledningsvis nævnte jeg den anerkendelse, det er at statsminister Helle Thorning-Schmidt nævner vores arbejde på flagdagen – det er vi glade for. Jeg vil også slutte med at dele glæden over, at vi har fået Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary som protektor. Vi havde et meget dejligt besøg på landskontoret og soldaterhjemmet i Fredericia den 10. april. Kronprinsessen virkede meget interesseret, og for de soldater som talte med hende oplevede de hende meget nærværende og empatisk. At have en kongelig protektor er en stor anerkendelse, og det giver jo samtidig en masse opmærksomhed i medierne.

Tak
Med disse ord vil jeg runde af med at sige tak til vore mange soldatervenner, bestyrelsen, forskellige udvalg som KAU, SMU og mange flere, frivillige talere, ansatte på soldaterhjem og landskontor og stab. Alle er nødvendige og vi må også minde hinanden om, at uden Guds velsignelse vil vores møje være forgæves. Tak til alle som er trofaste i forbønnen.