Indsmlingsetiske retningslinjer for KFUMs Soldatermission i Danmark

1. Respekt for bidragsyderes integritet og handlefrihed

1.1 Brug af frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.

KFUMs Soldatermission foretager en årlig årsgave-indsamling. Listeindsamlingen foregår i 2. halvår og foretages af ca. 35 af 75 Soldatervennekredse ud over hele Danmark. Landskontoret udsender indsamlingslister omkring 1. august til de lokale formænd / kasserere, som fordeler til sognerepræsentanter og listebærere. Alle indsamlere er frivillige og ulønnede. Ved henvendelse præsenterer de sig som indsamler fra KFUMs Soldatermission. Der indsamles blandt såvel medlemmer som øvrige i lokalområdet herunder erhvervsvirksomheder. I de kredse (ca. 40), hvor der ikke er frivillige til listeindsamling, udsender landskontoret et brev til medlemmerne med vedhæftet indbetalingskort. Der er mulighed for at tilmelde sig til regelmæssige gaver via betalingsservice.

KFUMs Soldatermission foretager derudover regelmæssige indsamlinger til særlige formål f.eks. felttestamenter eller udenlandske soldaterhjem.

 

1.2 Indsamling blandt børn, og/eller brug af ørn som indsamlere

KFUMs Soldatermission indsamler ikke blandt børn og bruger ikke børn til indsamling.

 

1.3 Ansættelse af børn 

KFUMs Soldatermission ansætter normalt ikke børn, men har et antal unge medarbejdere under 18 år. Disse ansættes efter gældende lovgivning.

 

1.4 Brug af eksterne fundraisere

Såfremt KFUMs Soldatermission anvender eksterne indsamlere f.eks. til telefonfundraising, skal indsamlerne præsentere, at de ringer på vegne af KFUMs Soldatermission. Eksterne indsamlere orienteres om KFUMs Soldatermissions arbejde, før de påbegynder arbejdet.

 

1.5 Kriterier for at indgå i et sponsorsamarbejde

Hvis KFUMs Soldatermission indgår i sponsorsamarbejde, sikres det, at sponsorvirksomhedens image ikke kan være en belastning for KFUMs Soldatermission, og at sponsoren er bekendt med KFUMs Soldatermissions formål og politikker.

 

 

2. Offentlighed og åbenhed om formål, ledelse og økonomi

2.1 Overordnet målsætning for organisationens virke og anvendte strategier

KFUMs Soldatermissions overordnede formål er ”på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund at arbejde blandt forsvarets tjenstgørende personel ved forkyndelse af det kristne budskab og praktisk tjeneste i eller uden for Danmark, eventuelt i samarbejde med organisationer med tilsvarende formål”.  KFUMs Soldatermissions bestyrelse arbejdet løbende med at aktualisere organisationens overordnede formål. KFUMs Soldatermissions ”Vision 2020” beskriver strategier og mål på mellemlang sigt. Ud fra Vision 2020 er der udarbejdet handlingsplaner.  

 

2.2 Sådan udføres KFUMs Soldatermissions virke

KFUMs Soldatermission benytter modtagne gaver og tilskud som betroede midler. I KFUMs Soldatermission er der en sparsommelighed, en stram styring af omkostningerne og organisationen er ikke lønførende.  Desuden vurderes det løbende i hvor høj grad de forskellige aktiviteter er formålsopfyldende for KFUMs Soldatermission. 

 

2.3 Overblik over beslutningskompetencer

Organisationsdiagram og oplysninger om den daglige ledelse fremgår af KFUMs Soldatermissions hjemmeside (klik her).

 

2.4 Ledelsens og bestyrelsesmedlemmernes øvrige hverv 

Alle bestyrelsesmedlemmer arbejder ulønnet, og ingen bestyrelsesmedlemmer kan engageres til et stykke lønnet arbejde for KFUMs Soldatermission. Undtagen er dog de to valgte medarbejderrepræsentanter. KFUMs Soldatermission vurderer, at det ikke er relevant at offentliggøre ledelsens evt. hverv herunder tillidshverv i andre organisationer, da det kun sker i et begrænset omfang. 

 

2.5. Politik for de frivilliges rettigheder, forpligtelser og opgaver i organisationen

Der er udarbejdet en frivillighedspolitik. Se mere her

Alle bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer på såvel lokal som landsplan er frivillige. Der ydes kørselsgodtgørelse i forbindelse med bestyrelses- og udvalgsmøder på landsplan. I henhold til vedtægterne har de ca. 60 lokale kredse af Soldaternes Venner hver 2 stemmer ved valg af KFUMs Soldatermissions bestyrelse og Kredsarbejdsudvalg ved det årlige delegeretmøde (Formands- og Kasserermøde). Repræsentanter fra genbrugsbutikker tilknyttet KFUMs Soldatermission har ligeledes stemmeret på der årlige delegeretmøde, hvor en del af KFUMs Soldatermissions bestyrelse vælges. 

  

2.6 Politik med hensyn til arbejdsforhold, produktionsmetoder og miljøpolitik samt organisationens engagement i det rummelige arbejdsmarked

I handlingsplanen er der formuleret politikker for medarbejdernes forhold, ligesom der er tradition for og vilje til at fastholde medarbejdere, selv om de ikke længere kan udfylde en fuldtidsstilling, f.eks. ansættelse i fleks- eller skånejob. KFUMs Soldatermission har ikke en samlet politik om produktionsmetoder og miljøpolitik. Dog er der et betydeligt fokus på genanvendelse af ressourcer med de 13 genbrugsbutikker, der er tilknyttet KFUMs Soldatermission. Gennem de seneste års renovering af soldaterhjem har energiforbrug været en høj prioritet.  

 

2.7 Krav til samarbejdspartnere og underleverandører med hensyn til produktionsmetoder, løn, arbejdsvilkår, miljøpolitik m.m.

KFUMs Soldatermission lever op til lovgivningen og læner sig op af overenskomsterne inden for Dansk Erhverv. 

KFUMs Soldatermission tilstræber at stille de samme etiske krav til samarbejds- partnere og underleverandører, som organisationen selv ønsker at arbejde ud fra.

 

2.8 Informationspolitik

Generalsekretæren er ansvarlig for krisekommunikation og har den overordnede ansvar for pressemeddelelser på landsplan. De enkelte soldaterhjemsledere er ansvarlige for pressekontakt vedr. deres soldaterhjem og lokale arrangementer. Soldatermissionens hjemmeside informerer løbende om nyheder. Bladet Soldatervennen udsendes til medlemmerne 4 gange årligt. Der er stor åbenhed om Soldatermissionens arbejde, og enhver kan udtale sig, hvor det ikke handler om person- eller ”fortroligt stemplet” sager. 

 

2.9 Sådan vurderes principperne i de internationale menneskerettigheder i forhold til KFUMs Soldatermission

KFUMs Soldatermission kan tilslutte sig principperne i de internationale menneskerettigheder”. Vi oplever, at vore danske og europæiske samarbejdsorganisationer deler disse principper. 

3. Troværdighed vedrørende formål, indsamling og brug af indsamlede midler – den redelige kommunikation

3.1. Instrukser vedr. administrations udgifter

Der er udarbejdet instrukser om administrationsudgifter og i forbindelse med Årsregnskabet vises indsamlingsregnskabet med administrationsprocent. 

I forbindelse med tjenstlige rejser tilstræbes det altid at benytte billigste transportmiddel når der kigges på de samlede omkostninger. I tog og fly rejses der på standard billet. Udvalgte medarbejdere har udleveret betalingskort. Betalinger af regninger foretages af Landskontoret. 

 

3.2 Politik for administrations- og lagerfaciliteter

KFUMs Soldatermission har prioriteret at eje bygninger til soldaterhjem, da der sjældent er mulighed for at leje velegnede lokaler tæt ved kasernerne. Til brug for administrationen kunne lejede lokaler let anvendes, men man har valgt at bygge i tilknytning til eksisterende soldaterhjem for at udnytte mødefaciliteter på soldaterhjemmet. Landskontoret skal være funktionelt, vedligeholdelsesvenligt og skabe gode arbejdsforhold for medarbejderne. Vedr. genbrugsbutikker er hovedprincippet, at vi lejer butikslokaler bl.a. for nemt at kunne afhænde dem igen, hvis der viser sig en mere hensigtsmæssig placering. 

 

3.3 Kriterier for løn- og personalepolitik

Soldatermissionens lønpolitik omfatter to ansættelsesformer. 1) Unge medarbejdere på soldaterhjem ansættes med volontørlignende ansættelse inkl. kost og logi, ferie efter ferieloven. 2) Soldaterhjemsledere, funktionsmedarbejdere, medarbejdere på landskontoret og stab følger kirkeministeriets løncirkulære og anciennitetstrin / overenskomst mellem Staten og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund. Der ydes ferie efter ferieloven. Pension 12½ % af lønnen (heraf betaler arbejdsgiver 8,33 %). Til stillingen som soldaterhjemsleder er normalt tilknyttet tjenestebolig, og der afregnes for kost efter statens takster.

 

3.4 Regler for investering og placering af organisationens formue

Soldatermissionens egenkapital er bundet i ejendomme til brug for soldaterhjem, lederboliger og landskontor samt en begrænset likviditet til drift. Soldatermissionen tilstræber at undgå langfristet gæld til bl.a. kreditforeninger. Varelagre finansieres primært via leverandørkreditter. Evt. overskydende likviditet anbringes om muligt på aftalekonti til bedst mulig rente.

 

Godkendt af bestyrelsen for KFUMs Soldatermission den 14. marts 2005. Opdatering godkendt af bestyrelsen den 5. marts 2018.