Vedtægter for fonden for KFUMs Soldatermission i Danmark

§ 1

Formål
Fonden for KFUMs Soldatermission i Danmark har som formål – på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund – at arbejde blandt forsvarets personel og hvor muligt også blandt pårørende - ved forkyndelse af det kristne budskab og praktisk tjeneste.

Ved forsvarets personel forstås tjenstgørende og hjemkomne, tidligere soldater under hensyntagen til individuelle behov og Soldatermissionens muligheder.

Arbejdet kan eventuelt udføres i samarbejde med organisationer med tilsvarende formål.

Bestyrelsen kan til varetagelse af formålet etablere soldaterhjem, i eller uden for Danmark, stifte firmaer eller selskaber.


§ 2
Hjemsted og grundkapital
KFUMs Soldatermission er en erhvervsdrivende fond med hjemsted i Fredericia.
Grundkapitalen udgør pr. 1. januar 2004 kr. 8.681.157,00.


§ 3
Bestyrelse
Stk. 1
Bestyrelsen for KFUMs Soldatermission er fondens øverste myndighed. Den består af 11 medlemmer, der vælges således:
a) Repræsentantskabet: 4 medlemmer, således at halvdelen afgår hvert år, første gang ved lodtrækning.
b) Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark: 1 medlem.
c) Bestyrelsen for ”Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark”: 1 medlem.
d) 2 medarbejderrepræsentanter.
e) Bestyrelsen suppleres med yderligere 3 medlemmer, heraf et medlem under 35 år, der vælges af den afgående bestyrelse for den kommende valgperiode.

Generalsekretæren og økonomichefen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Andre ansatte kan indkaldes efter behov.

Stk. 2
a) Valgene gælder for 2 år fra en 1. juni, første gang 1. juni 2003.
b) I ulige årstal vælges de under stk. 1 pkt. b, c, og d nævnte grupper.
c) I lige årstal vælges de under stk. 1 pkt. e nævnte.
d) Genvalg kan finde sted, dog kan et medlem maksimalt have sæde i bestyrelsen i 12 på hinanden følgende år.

Suppleringsvalg kan finde sted, dog vælges der for stk.1a en suppleant hvert år.

Stk. 3
Ved valget af medlemmer til bestyrelsen søges sikret, at den for arbejdet hensigtsmæssige sagkundskab er repræsenteret. Det tilstræbes, at der er en præst i bestyrelsen.

Stk. 4
Hvervet som medlem af bestyrelsen er ulønnet. Som medlem af bestyrelsen kan man ikke engageres til lønnet arbejde for KFUMs Soldatermission. Undtaget fra denne bestemmelse er medarbejderrepræsentanter.

Stk. 5
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.

Stk. 6
a) Formanden indkalder bestyrelsen til møde mindst 4 gange årligt med 1 uges varsel og med angivelse af dagsorden.
b) Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, når formanden eller 1 bestyrelsesmedlem ønsker det.

Stk. 7
Emner, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Stk. 8
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, uanset antallet af fremmødte, jfr. dog § 9.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Beslutninger træffes ved mundtlig afstemning, medmindre 1 medlem fremsætter ønske om skriftlig afstemning.

Stk. 9
Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige deltagende medlemmer.

Stk. 10
Bestyrelsen træffer i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.


§ 4
Kredse
KFUMs Soldatermission er organiseret i soldatervennekredse. Kredsene har til opgave at støtte KFUMs Soldatermissions arbejde ved bl.a.:
- at bede for arbejdet og det tjenstgørende personel,
- at yde arbejdet økonomisk støtte,
- at skabe kontakt mellem det militære personel og soldaterhjemmene og
- at udbrede kendskab til KFUMs soldaterhjem blandt nuværende og kommende soldater.

Stk. 2
Hver soldatervennekreds afholder hvert år et kredsmøde. På kredsmødet vælges en kredsbestyrelse på 2 – 7 medlemmer, én suppleant og 1 – 2 revisorer. Valgene gælder for 2 år, således at halvdelen afgår hvert år, første gang ved lodtrækning. Kredsbestyrelsen leder kredsarbejdet og afholder møder så ofte, det findes nødvendigt.

Kredsbestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Kredsbestyrelsen fører en forhandlingsprotokol.
På kredsmødet fremlægges regnskabet til godkendelse, og arbejdets anliggender drøftes. Desuden vælges repræsentanter til KFUMs Soldatermissions årsmøde.

Stk. 3
Kredsene betegnes med numre og stednavne. Når en kreds oprettes, nedlægges eller kredse sammenlægges, må der sendes meddelelse herom til KFUMs Soldatermission.

Stk. 4
I kredsen udpeges så vidt muligt mindst én sognerepræsentant i hvert sogn.

Sognerepræsentanten tegner nye soldatervenner og indsamler kontingent, gaver samt årsgave, der videresendes til kredsens kasserer.
Sognerepræsentanterne arbejder i tilknytning til kredsbestyrelsen, der sammenkalder dem mindst én gang om året.


§ 5
Repræsentantskabet
KFUMs Soldatermission afholder hvert år i maj måned et møde med deltagelse af kredsformænd
og kredskasserere for samtlige soldatervennekredse.

Repræsentantskabet indkaldes i bladet Soldatervennen med mindst 2 måneders varsel. Mødet har følgende dagsorden:
a) Valg af dirigent.
b) Arbejdsberetning ved formanden.
c) Beretning fra Kredsarbejdsudvalget.
d) Forelæggelse af regnskabet ved økonomichefen.
e) Valg af revisor.
f) Arbejdsdrøftelse.
g) Næste års kontingent.
h) Valg af:
- Repræsentanter til bestyrelsen (jf. § 3), i alt 2 medlemmer og 1 suppleant.
- Kredsarbejdsudvalget, i alt 2 medlemmer og 1 suppleant.
i) Indkomne forslag.
j) Næste års repræsentantskabsmøde.
k) Eventuelt.

Stk. 2
Senest 1 måned før repræsentantskabsmødet meddeles i ”Soldatervennen” hvilke 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleanten, der er på valg, og om de er villige til at modtage genvalg.
Forslag til kandidater skal senest 14 dage før repræsentantskabsmødet være formanden i hænde.
Senest en uge før repræsentantskabsmødet udsendes meddelelse om, hvilke nye kandidater, der er foreslået.
Valgbart er ethvert medlem, som skriftligt har indvilliget i at lade sig opstille.
Ved afstemningen skal der stemmes på det antal medlemmer, der skal vælges, således at de, der får flest stemmer, indtræder i bestyrelsen for 2 år. Den efterfølgende valgte bliver suppleant for 1 år.

Stk. 3
Repræsentantskabet drøfter og koordinerer arbejdet i kredsene og fungerer som rådgivende organ over for bestyrelsen.
Udover repræsentantskabet (kredsformænd og –kasserere) har medlemmer af bestyrelsen stemmeret ved mødet.

Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for mødets afholdelse, herunder deltagerkredsen.

Stk. 4
Kredsarbejdsudvalget består af mindst 6 medlemmer, hvoraf 4 vælges på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen udpeger 2 medlemmer, heraf 1 blandt de ansatte medarbejdere.

Kredsarbejdsudvalget er et inspirationsudvalg, der skal følge og styrke arbejdet i kredsene. Desuden har de følgende opgaver:
- at forestå udgivelsen af medlemsbladet ”Soldatervennen”,
- at koordinere og motivere til indtægtsgivende aktiviteter, f.eks. landslotteri,
- cykelløb og genbrugsbutikker,
- at tage initiativ til tegning af nye medlemmer,
- at arbejde med ideer til fundraising, og
- at forberede oplæg til repræsentantskabet.

Stk. 5
Repræsentantskabet fastsætter det årlige kontingent og den del deraf, der skal indsendes til KFUMs Soldatermission.
Herudover kan kredsen modtage ekstra kontingent f.eks. fra ægtefæller og ikke-bladmodtagere. Den del af ekstrakontingentet, der ikke er brugt til det lokale kredsarbejde, indsendes til KFUMs Soldatermission.
Det samlede beløb indsendes inden 31. marts.

Medlemsbladet ”Soldatervennen” tilsendes medlemmerne, når første års kontingent er betalt.


§ 6
Årsmøde
KFUMs Soldatermissions årsmøde afholdes hvert år i september/oktober måned. Der aflægges beretning om organisationens arbejde.

Til årsmødet kan hver kreds sende 2 repræsentanter. Valget af repræsentanter foregår på kredsmøderne (jf. § 4, stk. 2).
Årsmødet er i øvrigt åbent for alle interesserede.


§ 7
Tegning/bemyndigelse
Fonden tegnes af den samlede bestyrelse, eller af formand og næstformand i forening, eller af formand eller næstformand i forening med 2 af bestyrelsens øvrige medlemmer.


§ 8
Økonomi
Kun fondens formue hæfter for de af bestyrelsen indgåede økonomiske forpligtelser.

Stk. 2
a) Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.
b) Regnskabsåret er kalenderåret.
c) Regnskabet godkendes af bestyrelsen, fremlægges til eftersyn og skal kunne rekvireres tilsendt.
d) Endvidere fremlægges regnskabet på repræsentantskabsmødet.


§ 9
Vedtægtsændringer og ophævelse
Vedtagelse af ændringer i nærværende vedtægter kræver et kvalificeret flertal på 2/3 af en fuldtallig bestyrelse. Såfremt bestyrelsen ikke er fuldtallig, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de fremmødte, indkaldes til nyt bestyrelsesmøde, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de fremmødte uanset antal.

Stk. 2
Ophævelse af fonden og fordeling af beholdne værdier kræver énstemmighed i en fuldtallig bestyrelse. Hvis bestyrelsen ikke er fuldtallig, indkaldes til nyt bestyrelsesmøde, hvor vedtagelsen kræver et flertal på 2/3 af en fuldtallig bestyrelse.

Stk. 3
Ved ophævelse skal værdier fordeles efter bestyrelsens beslutning, primært blandt de soldaterhjem, der måtte ønske at fortsætte soldatermission i Danmark. Hvis sådan fortsættelse ikke er mulig, træffer bestyrelsen, med samme flertal, bestemmelse om anvendelse af dets ejendomme og øvrige aktiver til et med Soldatermissionens formål så nært som muligt beslægtet arbejde inden for den kristelige ungdomsbevægelse i Danmark.

Bestyrelsens beslutning skal herefter godkendes hos tilsynsmyndigheden.

§ 10
Ikrafttræden
Nærværende vedtægter erstatter vedtægter for Fonden for KFUMs Soldatermission i Danmark af 12. april 2005. Vedtægterne er vedtaget af Bestyrelse den 23. september 2011.

Vedtægterne er pr. 9. marts 2012 godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.