Soldatervennerne er bagland for KFUMs Soldatermission

Hvert år i maj mødes soldatervenner til formands- og kasserermøde, hvor der bl.a. er valg til KFUMs Soldatermissions bestyrelse. Her er der arbejdsdrøftelse ved formands- og kasserermødet 2012.

Støtten til arbejdet på KFUMs Soldaterhjem er organiseret i støttekredse. Støttere benævnes ”soldatervenner”, og deraf følger betegnelsen ”soldatervennekredse” om støttekredsene. Tidligere soldater har dannet soldatervennekredse over hele landet. Den første kreds stiftedes i 1906, og idéen bredte sig hurtigt.

Historisk har Soldaternes Venner været en selvstændig forening, som ydede støtte til KFUMs Soldatermision, men i 2003 fusionerede Soldaternes Venner med KFUMs Soldatermission. Af de gældende vedtægter fremgår det, at støttekredsene ikke blot skal yde arbejdet økonomisk støtte, men også bede for arbejdet og soldaterne, skabe kontakt mellem det militære personel og KFUMs Soldaterhjem samt udbrede kendskabet til KFUMs Soldatermission.

Soldatervennekredsene (SV-kredse) kan betragtes som selvstændige foreninger med et fast formål, der selv vælger sin bestyrelse.


Soldatervennerne kan med god ret betragtes som bagland for soldaterhjemmene. Det gælder ikke blot som økonomisk støtte, men også i tanker og konkret støtte fra de nærliggende SV-kredse til det enkelte soldaterhjem.

Soldatervennekredse
Arbejdet i soldatervennekredsene tilrettelægges af kredsbestyrelsen. Udover at afholde soldatervenneaftener og generalforsamling, så sælger kredsene lodsedler og opkræver kontingent fra soldatervennerne. I efteråret indsamles desuden årsgave i hver soldatervennekreds. Typisk er der sognerepræsentanter i hver soldatervennekreds, der forestår kontingentopkrævning, årsgaveindsamling og lodseddelsalg i sig sogn eller del af kredsen.