Kommissorium for SMU

Udvalgets sammensætning:

  1. SMU består af 6-9 medlemmer under 35 år - der efter indstilling fra udvalget vælges/godkendes af Kredsarbejdsudvalget (KAU). Desuden udpeger KAU et medlem fra sin midte til udvalget.

  2. SMU konstituerer sig med formand og næstformand, som begge tilstræber at binde sig for en 2-årig periode. Som sekretær, uden stemmeret, fungerer medarbejder- og soldaterhjemskonsulenten.

  3. Andre ansatte i KFUMs Soldatermission eller medlemmer kan efter aftale deltage ved udvalgets møder.

  4. Beslutninger tages ved flertalsafgørelser. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 1. Reference:

  1. SMU refererer til KAU.

  2. SMU udfører sit arbejde i samarbejde med landskontor, medarbejder- og soldaterhjemskonsulenten og landssekretær samt aktuelle kredsbestyrelser og soldaterhjemsledere.

  3. SMU kan i forbindelse med arbejdets udførelse etablere kontakt til relevante personer i og uden for KFUMs Soldatermission.

  4. Unge under 35 år i KFUMs Soldatermissions bestyrelse hilses velkomne ved SMUs møder.

 1. Opgaver:

  1. SMU er et inspirationsudvalg, der skal følge og styrke arbejdet blandt unge i KFUMs Soldatermission.

  2. SMU har følgende opgaver:

- at udbrede kendskabet til KFUMs Soldatermission blandt unge i ungdomsforeninger, høj- og efterskoler i samarbejde med medarbejder- og soldaterhjemskonsulenten.

- at deltage med stand ved forskellige ungdomsstævner, konferencer og events.

- at tage initiativ til tegning af unge medlemmer.

- at arbejde med rekruttering af volontører til KFUMs Soldaterhjem

- at arrangere et ungdomstræf i forbindelse med KFUMs Soldatermissions

   Årsmøde.

- at være repræsenteret ved volontørkurser.

- at varetage stof til 2 sider i Soldatervennen

- at motivere unge til indtægtsgivende aktiviteter

3.3. KAU eller Bestyrelsen kan bede udvalget varetage andre konkrete opgaver i relation til Soldaterhjemmenes arbejde.

 1. Arbejdets udførelse:

  1. Arbejdsopgaverne drøftes, besluttes, koordineres og evalueres på udvalgets møder.

  2. Udvalgsmøder afholdes efter behov, dog minimum 4 årligt, og de indkaldes og ledes af formanden – eller i dennes fravær af næstformanden. Beslutningsreferat udsendes senest 8 dage efter mødernes afholdelse.

  3. Til varetagelse af nærværende afgrænsede opgaver kan udvalget – i samarbejde med generalsekretæren – nedsætte underudvalg med et nærmere angivet ansvarsområde. I sådanne underudvalg skal der være tilknyttet ét medlem af SMU.

 1. Økonomi:

  1. Arbejdet i SMU – og de af dette evt. nedsatte underudvalg er frivilligt og ulønnet (bortset fra de tilknyttede fastansatte medarbejdere).

  2. Udgifter i forbindelse med mødernes afholdelse og den nødvendige administration dækkes af KFUMs Soldatermission. Der ydes transportgodtgørelse efter de for fastansatte medarbejdere gældende regler.

  3. SMU arbejder indenfor det af bestyrelsen godkendte budget.

 1. Rapportering:

  1. SMU udarbejder en tematisk årsrapport, der følger regnskabsåret. Årsrapporten forelægges KAU til godkendelse. KAU indarbejder rapporten i drøftelse på det årlige formands- og kasserermøde.

Således godkendt på KAU-mødet den 26. april 2011 og bestyrelsen den 6. maj 2011.